stophuiselijkgeweld.nl

0800 - 2000

Meldcode


In het voorjaar 2011 is de aftrap gegeven voor de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze wet verplicht organisaties en zelfstandig beroepsbeoefenaren om een meldcode te hanteren voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Dit geldt voor:

 • de (jeugd)gezondheidszorg
 • onderwijs
 • kinderopvang
 • jeugdzorg
 • maatschappelijke ondersteuning
 • politie en justitie

Deze meldcode heeft tot doel om professionals alerter te maken op signalen van huiselijk geweld en kindermishandeling. De bedoeling is dat zij zelf het gesprek aangaan met mogelijke slachtoffers en eventueel melding doen bij het Steunpunt Huiselijk Geweld.

Het Steunpunt heeft samen met Bureau jeugdzorg een routewijzer ontwikkeld. Hierin staan de stappen van de meldcode duidelijk omschreven.

 

De vijf stappen van de meldcode zijn:

 1. In kaart brengen van signalen
 2. Collegiale consultatie en zo nodig raadplegen van Advies- en Meldpunt Kindermishandeling of Steunpunt Huiselijk Geweld
 3. Gesprek met de cliënt
 4. Inschatten risico, aard en ernst van het geweld
 5. Beslissen: hulp organiseren of melden

 

Ook bevat de meldcode een handleiding om huiselijk geweld en kindermishandeling sneller te signaleren en manieren om dit bespreekbaar te maken. U kunt de routewijzer en de meldcode hier downloaden of opvragen bij het Steunpunt.